Hlavní menu

holka

Obchodní podmínky

Zásilkový prodej pro malospotřebitele

Obchodní podmínky

Zásilkový prodej pro malospotřebiteleZboží je zasíláno formou dobírky:

Česká pošta Balík Do ruky ........... 129 Kč
Česká pošta Balík Na poštu ......... 119 Kč
Balíkovna .................................... 75 Kč (nutnost zadání e-mailové adresy)
PPL .............................................. 129 Kč


Od 17. 9. 2019 je ceník přepravného v ČR:
 • nad 1.500 Kč zdarma
 • balné neúčtujeme

Zboží zasíláme i do zahraničí - pouze za podmínky platby předem (převod hotovosti na náš účet).
 • Slovensko - balík do 4 kg cca 250 CZK
  • Slovenští zákazníci si mohou zboží objednat u našeho smluvního partnera
   EURO-IN spol. s r.o., Brezno, SK, www.zlatapriadka.sk
 • Německo
  • balík do 5 kg cca 400 CZK
 • Na základě individuální domluvy můžeme zasílat i do jiných států.

 • zboží zasíláme:
  • příze cca do dvou týdnů
  • gobelínové vyšívání cca do čtyř týdnů
 • zasíláme jakékoli množství, minimální výše není stanovena
 • při odesílání zásilky podáváme informaci e-mailem o její expedici
 • pokud vám nepříjde potvrzovací e-mail do 24 hodin, znamená to, že zřejmě došlo v závadě v komunikaci - kontaktujte nás na telefonní číslo 465 569 861

Ochrana osobních údajů:
Údaje, které zadáváte při objednávce, tj. jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo jsou nezbytné pro Vaši identifikace. Jsou použity pouze pro vystavení faktury za nakoupené zboží, jeho správné doručení a pro komunikaci se zákazníkem. Veškeré údaje o zákaznících a nákupech jsou uloženy v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám.

Všeobecné obchodní podmínky

firma „Niťárna Česká Třebová s.r.o., člen koncernu Prosperita“, se sídlem Dr. E. Beneše 116, Česká Třebová 560 02, IČ: 64824136, DIČ CZ64824136, evidovaný v živnostenském rejstříku, ev.č. 64824136 (dále jen „Niťárna“ nebo „prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.
 2. Zákazníkem internetového obchodu „Niťárna“ je buď SPOTŘEBITEL ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. U podnikatele je určující jeho zařazení dle převažujícího typu podnikání a užití jím nakupovaného zboží.
  Zákazník - podnikatel je zařazen jako:
  „FIRMA“: Zboží je kupujícím podnikatelem nakupováno pro vlastní spotřebu v rámci jeho podnikání.
  „PRODEJCE“: Zboží je kupujícím podnikatelem nakupováno převážně za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu nebo je nakupováno a upravováno k dalšímu prodeji.
 3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání („FIRMA“, „PRODEJCE“). Všeobecné obchodní podmínky pro tyto osoby jsou uvedeny a neřídí se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 4. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.nitarna.cz/ (dále jen „webové rozhraní internetového obchodu “).
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

 1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce). Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
  Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 2. Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Přidat do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto obchodní podmínky (definitivní podoba objednávky po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře kupujícím - dále jen „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito obchodními podmínkami a kliknutím na příslušné tlačítko „Odeslat objednávku“, čímž vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním dokumentu nazvaného „Nová objednávka:…“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí (akceptaci) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním dokumentu nazvaného „ Potvrzení o odeslání “ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.
  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, které může běžná domácnost rozumně spotřebovat.
  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího.
 4. Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávajícího dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.
 5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

III. Platební podmínky

 1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Kupující může kupní cenu zboží zaplatit následujícími způsoby:
  - dobírkou při dodání zboží nebo
  - platbou v hotovosti či platební kartou při osobním odběru v provozovnách prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby.
 3. Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.

IV. Dodací podmínky

 1. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření stavu skladových zásob; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodávajícího je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodávající dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce určeného prodávajícím. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Zboží se dodává dle volby kupujícího v objednávce buď do výdejního místa příslušného přepravce, anebo na adresu uvedenou v objednávce, a to k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd, není-li u zboží uvedeno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.
 2. Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání zakoupeného zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, bude o tom kupující informován a cena za přepravní náklady mu bude účtována pouze jednou. V případě platby dobírkou bude cena za přepravní náklady uhrazena při převzetí zboží v první zásilce.
 3. Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít. Kupující je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky. V případě, že je kupujícímu zásilka doručena poškozena, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě.
  Součástí dodávky zboží je i „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, který obsahuje i dodací list. Fakturu za dodání zboží zašle prodávající kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce, a to po uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující zakoupené zboží nepřevezme ani při druhém marném pokusu o dodání, je-li zboží dodáváno na adresu uvedenou v objednávce, anebo do 7 kalendářních dnů od jeho připravení k vyzvednutí ve výdejním místě příslušného přepravce, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu kupujícího nebo v objednávce dokument s názvem „Potvrzení o vrácení zboží“. Okamžikem doručení tohoto dokumentu kupujícímu odstupuje prodávající od kupní smlouvy a kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

V. Výhrada vlastnického práva

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

VI. Odpovědnost za vady - reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady a práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím upravuje „Reklamační řád“.

VII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

 1. Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 2. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu:
  Niťárna Česká Třebová s.r.o.
  Dr. E. Beneše 116
  560 02, Česká Třebová
 3. Kupující přiloží k vracenému zboží vyplněný dokument s názvem „ Formulář pro odstoupení od smlouvy “ a zásilku viditelně označí. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu. Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy a obrátit se může na Českou obchodní inspekci (ČOI) nebo na spotřebitelské organizace, které vlastní povolení ministerstva k této činnosti.
  Kontaktní údaje:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  E-mail: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz

X. Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách www.nitarna.cz

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.
  Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
  Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
  Niťárna Česká Třebová s.r.o.
  Dr. E. Beneše 116
  560 02, Česká Třebová
  nitarna@nitarna.cz
  tel: +120 465 569 852
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.
 4. Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv. Kupující není oprávněn používat webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího.
 5. Kupující užívá webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovému rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo osobním účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto bodu XI.. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.
Toto znění obchodních podmínek je účinné ode dne: 01.09.2021.
 


 


img2021 © Niťárna Česká Třebová | obchodní podmínky | ochrana osobních údajů | odkazy | webdesign      

Protected by reCAPTCHA: Privacy policy, Terms of service